Integritetspolicy

 

Integritetspolicy

 

Vi är mycket glada över att du har visat intresse för vårt företag. Dataskyddet har en särskilt hög prioritet för COORDT Lednings-System AB (härefter CLS). Användningen av CLSs webbsidor är möjlig utan att personuppgifter anges, men om en registrerad person vill använda särskilda företagstjänster via vår webbplats kan det bli nödvändigt att behandla personuppgifter. Om behandlingen av personuppgifter är nödvändig och det inte finns någon lagstadgad grund för denna behandling, inhämtar vi i allmänhet samtycke från den registrerade.

Behandlingen av personuppgifter, såsom den registrerades namn, adress, e-postadress eller telefonnummer, ska alltid ske i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och i enlighet med de landsspecifika dataskyddsbestämmelser som gäller för CLS. Med denna dataskyddsdeklaration vill vårt företag informera allmänheten om arten, omfattningen och syftet med de personuppgifter som vi samlar in, använder och behandlar. Dessutom informeras de registrerade med hjälp av denna dataskyddsdeklaration om de rättigheter som de har rätt till.

 

CLS har i egenskap av registeransvarig genomfört många tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa det mest fullständiga skyddet av personuppgifter som behandlas via denna webbplats. Internetbaserade dataöverföringar kan dock i princip ha säkerhetsluckor, varför ett absolut skydd inte kan garanteras. Därför kan varje registrerad person fritt överföra personuppgifter till oss på alternativa sätt, t.ex. per telefon.

 

1. Definitioner

 

CLSs dataskyddsdeklaration bygger på de termer som används av den europeiska lagstiftaren vid antagandet av den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Vår dataskyddsdeklaration ska vara läsbar och begriplig för allmänheten samt för våra kunder och affärspartners. För att säkerställa detta vill vi först förklara den terminologi som används.

I denna dataskyddsdeklaration använder vi bland annat följande termer:

- a) Personuppgifter

Med personuppgifter avses all information om en identifierad eller identifierbar fysisk person ("registrerad"). En identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras, särskilt genom hänvisning till en identifierare såsom ett namn, ett identifikationsnummer, lokaliseringsuppgifter, en online-identifierare eller till en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

-b) Registrerad person

Den registrerade är varje identifierad eller identifierbar fysisk person vars personuppgifter behandlas av den personuppgiftsansvarige som ansvarar för behandlingen.

- c) Behandling

Behandling är varje åtgärd eller uppsättning åtgärder som utförs på personuppgifter eller på uppsättningar av personuppgifter, oavsett om det sker på automatisk väg eller inte, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, anpassning eller ändring, hämtning, konsultation, användning, utlämnande genom överföring, spridning eller annat tillgängliggörande, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

- d) Begränsning av behandlingen

Begränsning av behandlingen är märkning av lagrade personuppgifter i syfte att begränsa behandlingen av dem i framtiden.

- e) Profilering

Med profilering avses varje form av automatiserad behandling av personuppgifter som består i att personuppgifter används för att utvärdera vissa personliga aspekter som rör en fysisk person, särskilt för att analysera eller förutsäga aspekter som rör den fysiska personens arbetsprestationer, ekonomiska situation, hälsa, personliga preferenser, intressen, tillförlitlighet, beteende, lokalisering eller förflyttningar.

- f) Pseudonymisering

Pseudonymisering är behandling av personuppgifter på ett sådant sätt att personuppgifterna inte längre kan hänföras till en specifik registrerad person utan användning av ytterligare information, förutsatt att sådan ytterligare information hålls separat och är föremål för tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att personuppgifterna inte kan änföras till en identifierad eller identifierbar fysisk person.

 

- g) Personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsansvarig som ansvarar för behandlingen

Personuppgiftsansvarig eller ansvarig för behandlingen är den fysiska eller juridiska person, offentliga myndighet, byrå eller annat organ som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter; om ändamålen och medlen för behandlingen bestäms av unionsrätten eller medlemsstaternas lagstiftning kan den personuppgiftsansvarige eller de särskilda kriterierna för dess utnämning föreskrivas i unionsrätten eller medlemsstaternas lagstiftning.

- h) Personuppgiftsbiträde

Personuppgiftsbiträde är en fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighet, ett organ eller ett annat organ som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning.

- i) Mottagare

Mottagare är en fysisk eller juridisk person, en myndighet, ett organ eller ett annat organ som personuppgifterna lämnas ut till, oavsett om det är en tredje part eller inte. Offentliga myndigheter som får ta emot personuppgifter inom ramen för en särskild utredning i enlighet med unionsrätten eller medlemsstaternas lagstiftning ska dock inte betraktas som mottagare; dessa myndigheters behandling av dessa uppgifter ska vara förenlig med tillämpliga dataskyddsregler i enlighet med ändamålen med behandlingen.

- j) Tredje part

 

Tredje part är en fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighet, ett organ eller en byrå som inte är den registrerade, den personuppgiftsansvarige, personuppgiftsbiträdet eller personer som under den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets direkta överinseende har befogenhet att behandla personuppgifter.

- k) Samtycke

Med den registrerades samtycke avses varje fritt given, specifik, informerad och otvetydig uppgift om den registrerades önskemål genom vilken han eller hon, genom ett uttalande eller genom en tydlig bekräftande handling, ger sitt samtycke till behandlingen av personuppgifter som rör honom eller henne.

 

2. Den registeransvariges namn och adress

 

Personuppgiftsansvarig i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), andra dataskyddslagar som är tillämpliga i Europeiska unionens medlemsstater och andra bestämmelser som rör dataskydd är:

 

COORDT Lednings-System AB

Hasselvägen 2

576 95 Stockaryd

Sverige

Telefon: +46 72 1988267

E-post: info@coordt.com

Webbsida: www.coordt.com

 

 

3. Cookies

 

CLSs webbsidor använder cookies. Cookies är textfiler som lagras i ett datorsystem via en webbläsare.

Många internetsidor och servrar använder cookies. Många cookies innehåller ett så kallat cookie-ID. Ett cookie-ID är en unik identifiering av cookien. Det består av en teckensträng genom vilken internetsidor och servrar kan tilldelas den specifika webbläsare i vilken cookien har lagrats. Detta gör det möjligt för besökta internetsidor och servrar att särskilja datsubjektets individuella webbläsare från andra webbläsare som innehåller andra cookies. En specifik webbläsare kan kännas igen och identifieras med hjälp av det unika cookie-ID:t.

Genom att använda cookies kan CLS erbjuda användarna av denna webbplats mer användarvänliga tjänster som inte skulle vara möjliga utan cookieinställningen.

Med hjälp av en cookie kan informationen och erbjudandena på vår webbplats optimeras med användaren i åtanke. Cookies gör det möjligt för oss, som tidigare nämnts, att känna igen våra webbplatsanvändare. Syftet med detta igenkännande är att göra det lättare för användarna att använda vår webbplats. Den webbplatsanvändare som använder cookies behöver t.ex. inte ange åtkomstuppgifter varje gång webbplatsen nås, eftersom detta tas över av webbplatsen och cookien därmed lagras på användarens datorsystem. Ett annat exempel är kakan för en kundvagn i en nätbutik. Nätbutiken kommer via en cookie ihåg de artiklar som en kund har lagt i den virtuella kundvagnen.

Den registrerade kan när som helst förhindra att kakor sätts in via vår webbplats genom en motsvarande inställning i den använda webbläsaren och kan därmed permanent neka till att kakor sätts in. Dessutom kan redan inställda cookies när som helst raderas via en webbläsare eller andra programvaror. Detta är möjligt i alla populära webbläsare. Om den registrerade avaktiverar inställningen av cookies i den använda webbläsaren kan det hända att alla funktioner på vår webbplats inte är helt användbara.

 

4. Insamling av allmänna uppgifter och information

 

CLSs webbsida samlar in en rad allmänna uppgifter och information när en registrerad person eller ett automatiserat system anropar webbplatsen. Dessa allmänna uppgifter och denna information lagras i serverens loggfiler. Insamlade uppgifter kan vara (1) de webbläsartyper och versioner som används, (2) det operativsystem som används av det åtkomliga systemet, (3) den webbplats från vilken ett åtkomligt system når vår webbplats (s.k. referrers), (4) underwebbplatser, (5) datum och klockslag för åtkomst till webbplatsen, (6) en internetprotokolladress (IP-adress), (7) det åtkomliga systemets internetleverantör och (8) alla andra liknande uppgifter och information som kan användas vid angrepp på våra informationstekniska system.

När CLS använder dessa allmänna uppgifter och denna information drar CLS  inga slutsatser om den registrerade. Snarare behövs denna information för att (1) leverera innehållet på vår webbplats korrekt, (2) optimera innehållet på vår webbplats samt dess annonsering, (3) säkerställa den långsiktiga funktionsdugligheten hos våra informationstekniska system och webbplatsens teknik, och (4) förse brottsbekämpande myndigheter med den information som krävs för straffrättsliga åtgärder i händelse av en cyberattack. Coordt analyserar därför anonymt insamlade uppgifter och information statistiskt, i syfte att öka dataskyddet och datasäkerheten i vårt företag och för att säkerställa en optimal skyddsnivå för de personuppgifter vi behandlar. De anonyma uppgifterna i serverloggfilerna lagras separat från alla personuppgifter som lämnas av en registrerad person.

 

5. Kontaktmöjlighet via webbplatsen

 

CLSs webbplats innehåller information som möjliggör en snabb elektronisk kontakt med vårt företag samt direkt kommunikation med oss, vilket även omfattar en allmän adress för den så kallade elektroniska posten (e-postadress). Om en registrerad person kontaktar den personuppgiftsansvarige via e-post eller via ett kontaktformulär, lagras de personuppgifter som den registrerade överfört automatiskt. Sådana personuppgifter som en registrerad person frivilligt överfört till den registeransvarige lagras i syfte att behandla eller kontakta den registrerade. Dessa personuppgifter överförs inte till tredje part.

 

6. Rutinmässig radering och blockering av personuppgifter

 

Den personuppgiftsansvarige ska behandla och lagra den registrerades personuppgifter endast under den period som är nödvändig för att uppnå syftet med lagringen, eller i den mån detta är tillåtet av EU-lagstiftaren eller andra lagstiftare i lagar eller förordningar som den personuppgiftsansvarige omfattas av.

Om lagringsändamålet inte är tillämpligt, eller om en lagringstid som föreskrivs av den europeiska lagstiftaren eller annan behörig lagstiftare löper ut, blockeras eller raderas personuppgifterna rutinmässigt i enlighet med lagstadgade krav.

 

7. Den registrerades rättigheter

 

- a)Rätt till bekräftelse

Varje registrerad person ska ha den rätt som beviljas av EU-lagstiftaren att från den registeransvarige få en bekräftelse på om personuppgifter som rör honom eller henne behandlas eller inte. Om en registrerad person vill utnyttja denna rätt till bekräftelse kan han eller hon när som helst kontakta en anställd hos den registeransvarige.

- b) Rätt till tillgång

Varje registrerad person ska ha den rätt som beviljas av den europeiska lagstiftaren att när som helst från den registeransvarige erhålla kostnadsfri information om de personuppgifter om honom eller henne som lagrats och en kopia av denna information. Dessutom ger de europeiska direktiven och förordningarna den registrerade tillgång till följande information:

o ändamålen med behandlingen;

o vilka kategorier av personuppgifter som berörs;

o de mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats ut eller kommer att lämnas ut, särskilt mottagare i tredjeländer eller internationella organisationer;

o om möjligt, den planerade perioden för vilken personuppgifterna kommer att lagras eller, om det inte är möjligt, de kriterier som används för att fastställa denna period;

o Förekomsten av rätten att från den registeransvarige begära rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandlingen av personuppgifter om den registrerade, eller att invända mot sådan behandling;

o rätten att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet;

o om personuppgifterna inte samlas in från den registrerade, all tillgänglig information om varifrån de kommer;

o förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, som avses i artikel 22.1 och 22.4 i dataskyddsförordningen och, åtminstone i dessa fall, meningsfull information om den logik som är involverad samt betydelsen och de planerade konsekvenserna av sådan behandling för den registrerade.

Dessutom ska den registrerade ha rätt att få information om huruvida personuppgifter överförs till ett tredjeland eller till en internationell organisation. Om så är fallet ska den registrerade ha rätt att få information om lämpliga skyddsåtgärder i samband med överföringen.

Om den registrerade vill utnyttja denna rätt till insyn kan han eller hon när som helst kontakta en anställd hos den registeransvarige.

- c) Rätt till rättelse

Varje registrerad person ska ha den rätt som beviljas av EU-lagstiftaren att utan onödigt dröjsmål få rättelse av felaktiga personuppgifter om honom eller henne från den registeransvarige. Med hänsyn till ändamålen med behandlingen ska den registrerade ha rätt att få ofullständiga personuppgifter kompletterade, bland annat genom att tillhandahålla en kompletterande förklaring.

Om den registrerade vill utöva denna rätt till rättelse kan han eller hon när som helst kontakta en anställd hos den registeransvarige.

- d) Rätt till radering (rätt att bli bortglömd)

Varje registrerad person ska ha den rätt som beviljas av den europeiska lagstiftaren att av den registeransvarige få personuppgifter om honom eller henne raderade utan onödigt dröjsmål, och den registeransvarige ska vara skyldig att radera personuppgifter utan onödigt dröjsmål om någon av följande grunder är tillämplig, så länge behandlingen inte är nödvändig:

o Personuppgifterna är inte längre nödvändiga i förhållande till de ändamål för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlades.

o Den registrerade återkallar det samtycke som behandlingen grundar sig på enligt artikel 6.1 a i GDPR eller artikel 9.2 a i GDPR, och där det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen.

o Den registrerade invänder mot behandlingen i enlighet med artikel 21.1 i GDPR och det inte finns några mer omfattande legitima skäl för behandlingen, eller den registrerade invänder mot behandlingen i enlighet med artikel 21.2 i GDPR.

o Personuppgifterna har behandlats olagligt.

o Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse i unionsrätten eller medlemsstaternas lagstiftning som den personuppgiftsansvarige omfattas av.

o Personuppgifterna har samlats in i samband med erbjudandet av informationssamhällets tjänster som avses i artikel 8.1 i GDPR.

Om ett av de ovan nämnda skälen gäller och en registrerad person vill begära att personuppgifter som Coordt har lagrat ska raderas, kan han eller hon när som helst kontakta vilken anställd som helst hos den personuppgiftsansvarige. En anställd på Coordt ska omedelbart se till att begäran om radering omedelbart uppfylls.

Om den personuppgiftsansvarige har offentliggjort personuppgifter och är skyldig enligt artikel 17.1 att radera personuppgifterna ska den personuppgiftsansvarige, med beaktande av tillgänglig teknik och kostnaden för genomförandet, vidta rimliga åtgärder, inklusive tekniska åtgärder, för att informera andra personuppgiftsansvariga som behandlar personuppgifterna om att den registrerade har begärt att dessa personuppgiftsansvariga ska radera alla länkar till, eller kopior eller repliker av, dessa personuppgifter, i den mån behandling inte är nödvändig. En anställd på Coordt kommer att ordna de nödvändiga åtgärderna i enskilda fall.

- e) Rätt till begränsning av behandlingen

Varje registrerad person ska ha den rätt som beviljas av den europeiska lagstiftaren att av den registeransvarige få en begränsning av behandlingen om något av följande gäller:

o Den registrerade bestrider att personuppgifterna är korrekta, under en period som gör det möjligt för den personuppgiftsansvarige att kontrollera att personuppgifterna är korrekta.

o Behandlingen är olaglig och den registrerade motsätter sig radering av personuppgifterna och begär i stället att användningen av dem begränsas.

o Den personuppgiftsansvarige behöver inte längre personuppgifterna för behandlingens ändamål, men de behövs av den registrerade för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

o Den registrerade har motsatt sig behandling i enlighet med artikel 21.1 i dataskyddsförordningen i avvaktan på en kontroll av om den personuppgiftsansvariges legitima skäl väger tyngre än den registrerades.

Om ett av de ovan nämnda villkoren uppfylls och en registrerad person vill begära att behandlingen av personuppgifter som Coordt lagrar begränsas, kan han eller hon när som helst kontakta en anställd hos den registeransvarige. Den anställde på Coordt kommer att se till att behandlingen begränsas.

- f) Rätt till dataportabilitet

Varje registrerad person ska ha den rätt som beviljas av den europeiska lagstiftaren att få de personuppgifter om honom eller henne som lämnats till en registeransvarig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Han eller hon ska ha rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan hinder från den personuppgiftsansvarige till vilken personuppgifterna har tillhandahållits, så länge behandlingen grundar sig på samtycke enligt artikel 6.1 a i dataskyddsförordningen eller artikel 9.2 a i dataskyddsförordningen, eller på ett avtal enligt artikel 6.1 b i GDPR, och behandlingen sker med automatiserade medel, så länge behandlingen inte är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller för att utöva offentlig makt som tillkommer den personuppgiftsansvarige.

Vidare ska den registrerade, när han eller hon utövar sin rätt till dataportabilitet enligt artikel 20.1 i GDPR, ha rätt att få personuppgifter överförda direkt från en registeransvarig till en annan, om det är tekniskt möjligt och när detta inte påverkar andras rättigheter och friheter negativt.

För att hävda rätten till dataportabilitet kan den registrerade när som helst kontakta vilken anställd som helst hos Coordt.

- g) Rätt till invändningar

 

Varje registrerad person ska ha den rätt som den europeiska lagstiftaren beviljar att när som helst invända mot behandling av personuppgifter som rör honom eller henne och som grundar sig på artikel 6.1 e eller f i dataskyddsförordningen, av skäl som hänför sig till hans eller hennes särskilda situation. Detta gäller även profilering som grundar sig på dessa bestämmelser.

Coordt ska inte längre behandla personuppgifterna i händelse av invändningen, såvida vi inte kan visa på tvingande legitima skäl för behandlingen som väger tyngre än den registrerades intressen, rättigheter och friheter, eller för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Om Coordt behandlar personuppgifter för direkt marknadsföring har den registrerade rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter om honom eller henne för sådan marknadsföring. Detta gäller profilering i den mån den är relaterad till sådan direkt marknadsföring. Om den registrerade invänder mot Coordt mot behandlingen för direktmarknadsföring, kommer Coordt inte längre att behandla personuppgifterna för dessa ändamål.

Dessutom har den registrerade rätt att av skäl som hänför sig till hans eller hennes särskilda situation motsätta sig Coordts behandling av personuppgifter om honom eller henne för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller för statistiska ändamål i enlighet med artikel 89.1 i GDPR, såvida behandlingen inte är nödvändig för att utföra en uppgift som utförs av hänsyn till allmänintresset.

För att utöva sin rätt till invändning kan den registrerade kontakta vilken anställd som helst på Coordt. Dessutom har den registrerade rätt att i samband med användningen av informationssamhällets tjänster, och utan hinder av direktiv 2002/58/EG, använda sig av sin rätt att göra invändningar på automatiserad väg med hjälp av tekniska specifikationer.

- h) Automatiserat individuellt beslutsfattande, inklusive profilering

Varje registrerad person ska ha den rätt som beviljas av EU-lagstiftaren att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundar sig på automatiserad behandling, inklusive profilering, och som har rättsliga följder för honom eller henne, eller som på liknande sätt påverkar honom eller henne på ett betydande sätt, så länge som beslutet (1) inte är nödvändigt för att ingå, eller fullgörandet av ett avtal mellan den registrerade och en personuppgiftsansvarig, eller (2) inte är godkänt enligt unionsrätten eller medlemsstaternas lagstiftning som den personuppgiftsansvarige omfattas av och som också fastställer lämpliga åtgärder för att skydda den registrerades rättigheter och friheter och legitima intressen, eller (3) inte grundar sig på den registrerades uttryckliga samtycke.

Om beslutet (1) är nödvändigt för att ingå eller fullgöra ett avtal mellan den registrerade och en registeransvarig, eller (2) det grundar sig på den registrerades uttryckliga samtycke, ska Coordt vidta lämpliga åtgärder för att skydda den registrerades rättigheter och friheter och legitima intressen, åtminstone rätten att få ett mänskligt ingripande från den registeransvariges sida, att uttrycka sin åsikt och bestrida beslutet.

Om den registrerade vill utöva sina rättigheter i fråga om automatiserat individuellt beslutsfattande kan han eller hon när som helst kontakta en anställd hos Coordt.

- i) Rätt att återkalla samtycke till dataskydd

 

Varje registrerad person ska ha den rätt som den europeiska lagstiftaren beviljar att när som helst återkalla sitt samtycke till behandling av sina personuppgifter.

Om den registrerade vill utöva rätten att återkalla samtycket kan han eller hon när som helst kontakta en anställd hos CLS.

 

8. Dataskyddsbestämmelser om tillämpning och användning av Facebook

 

På den här webbplatsen har den registeransvarige integrerat komponenter från företaget Facebook. Facebook är ett socialt nätverk.

Ett socialt nätverk är en plats för sociala möten på Internet, en onlinecommunity, som vanligtvis gör det möjligt för användarna att kommunicera med varandra och interagera i ett virtuellt utrymme. Ett socialt nätverk kan fungera som en plattform för utbyte av åsikter och erfarenheter, eller göra det möjligt för internetgemenskapen att tillhandahålla personlig eller affärsrelaterad information. Facebook gör det möjligt för användare av sociala nätverk att skapa privata profiler, ladda upp foton och skapa nätverk genom vänförfrågningar.

Facebooks operativa bolag är Facebook, Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Om en person bor utanför USA eller Kanada är den personuppgiftsansvarige Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.

Vid varje uppringning till en av de enskilda sidorna på denna webbplats, som drivs av den registeransvarige och där en Facebook-komponent (Facebook-plugins) har integrerats, uppmanas webbläsaren på den registrerades informationstekniska system automatiskt att ladda ner visning av motsvarande Facebook-komponent från Facebook genom Facebook-komponenten. En översikt över alla Facebook-plugins finns på https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Under detta tekniska förfarande får Facebook kännedom om vilken specifik underplats på vår webbplats som besökts av den registrerade.

Om den registrerade samtidigt är inloggad på Facebook, upptäcker Facebook vid varje uppringning av vår webbplats av den registrerade - och under hela vistelsen på vår webbplats - vilken specifik underwebbplats på vår webbplats som den registrerade besökte. Denna information samlas in via Facebook-komponenten och är kopplad till den registrerades Facebook-konto. Om den registrerade klickar på en av de Facebook-knappar som är integrerade på vår webbplats, t.ex. "Gilla"-knappen, eller om den registrerade lämnar en kommentar, matchar Facebook denna information med den registrerades personliga Facebook-användarkonto och lagrar personuppgifterna.

Facebook får alltid, via Facebook-komponenten, information om den registrerades besök på vår webbplats, när den registrerade är inloggad samtidigt på Facebook under tiden för uppringningen till vår webbplats. Detta sker oavsett om den registrerade klickar på Facebook-komponenten eller inte. Om en sådan överföring av information till Facebook inte är önskvärd för den registrerade kan han eller hon förhindra detta genom att logga ut från sitt Facebook-konto innan uppringningen till vår webbplats görs.

I den av Facebook publicerade dataskyddsriktlinjen, som finns tillgänglig på https://facebook.com/about/privacy/, finns information om Facebooks insamling, behandling och användning av personuppgifter. Där förklaras dessutom vilka inställningsmöjligheter Facebook erbjuder för att skydda den registrerades integritet. Dessutom görs olika inställningsalternativ tillgängliga för att eliminera överföringen av uppgifter till Facebook. Dessa tillämpningar kan användas av den registrerade för att eliminera en dataöverföring till Facebook.

 

9. Dataskyddsbestämmelser om tillämpning och användning av Google Analytics (med anonymiseringsfunktion).

 

På denna webbplats har den registeransvarige integrerat komponenten Google Analytics (med anonymiseringsfunktion). Google Analytics är en webbanalystjänst. Webbanalys är insamling, sammanställning och analys av data om beteendet hos besökare på webbplatser. En webbanalystjänst samlar bland annat in uppgifter om från vilken webbplats en person har kommit (den så kallade hänvisaren), vilka undersidor som besöktes eller hur ofta och hur länge en undersida besöktes. Webbanalys används främst för att optimera en webbplats och för att göra en kostnads-nyttoanalys av Internetreklam.

Operatören av Google Analytics-komponenten är Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irland.

För webbanalysen via Google Analytics använder den registeransvarige programmet "_gat. _anonymizeIp". Med hjälp av denna applikation förkortas IP-adressen för den registrerades internetanslutning av Google och anonymiseras när den registrerade besöker våra webbplatser från en medlemsstat i Europeiska unionen eller en annan avtalsslutande stat till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Syftet med Google Analytics-komponenten är att analysera trafiken på vår webbplats. Google använder de insamlade uppgifterna och informationen bland annat för att utvärdera användningen av vår webbplats och för att tillhandahålla onlinerapporter, som visar aktiviteterna på våra webbplatser, samt för att tillhandahålla andra tjänster som rör användningen av vår webbplats åt oss.

Google Analytics placerar en cookie i den registrerades informationstekniska system. Definitionen av cookies förklaras ovan. Med inställningen av kakan kan Google analysera användningen av vår webbplats. Vid varje uppringning av en av de enskilda sidorna på denna webbplats, som drivs av den registeransvarige och där en Google Analytics-komponent har integrerats, kommer webbläsaren på den registrerades informationstekniska system automatiskt att lämna uppgifter via Google Analytics-komponenten för online-reklam och för att betala provisioner till Google. Under detta tekniska förfarande får företaget Google kännedom om personlig information, t.ex. den registrerades IP-adress, som bland annat tjänar Google till att förstå ursprunget för besökare och klick och därefter skapa provisionsavräkningar.

Cookien används för att lagra personlig information, t.ex. åtkomsttid, varifrån åtkomsten skedde och hur ofta den registrerade besöker vår webbplats. Vid varje besök på vår webbplats överförs sådana personuppgifter, inklusive IP-adressen för den internetuppkoppling som den registrerade använder, till Google i USA. Dessa personuppgifter lagras av Google i USA. Google kan överföra dessa personuppgifter som samlats in genom det tekniska förfarandet till tredje part.

Den registrerade kan enligt ovan när som helst förhindra att kakor sätts in via vår webbplats genom en motsvarande justering av den webbläsare som används och på så sätt permanent neka till att kakor sätts in. En sådan justering av den använda webbläsaren skulle också hindra Google Analytics från att sätta en cookie på den registrerades informationstekniska system. Dessutom kan cookies som redan används av Google Analytics när som helst raderas via en webbläsare eller andra programvaror.

Dessutom har den registrerade möjlighet att invända mot en insamling av uppgifter som genereras av Google Analytics och som är relaterade till användningen av denna webbplats, liksom mot Googles behandling av dessa uppgifter och chansen att utesluta en sådan. För detta ändamål måste den registrerade ladda ner ett webbläsartillägg under länken https://tools.google.com/dlpage/gaoptout och installera det. Detta webbläsartillägg talar om för Google Analytics genom ett JavaScript att alla uppgifter och all information om besök på webbsidor inte får överföras till Google Analytics. Installationen av webbläsartillägget betraktas som en invändning från Googles sida. Om den registrerades informationstekniska system senare raderas, formateras eller installeras på nytt, måste den registrerade installera webbläsartillägget på nytt för att inaktivera Google Analytics. Om webbläsartillägget avinstallerades av den registrerade eller någon annan person som kan hänföras till deras kompetensområde, eller om det är inaktiverat, är det möjligt att utföra en nyinstallation eller återaktivering av webbläsartillägget.

Ytterligare information och Googles tillämpliga bestämmelser om dataskydd finns under https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ och http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Google Analytics förklaras ytterligare under följande länk https://www.google.com/analytics/.

 

10. Dataskyddsbestämmelser om tillämpning och användning av Google+

 

På denna webbplats har den registeransvarige integrerat Google+-knappen som en komponent. Google+ är ett så kallat socialt nätverk. Ett socialt nätverk är en social mötesplats på Internet, en onlinecommunity, som vanligtvis gör det möjligt för användarna att kommunicera med varandra och interagera i ett virtuellt rum. Ett socialt nätverk kan fungera som en plattform för utbyte av åsikter och erfarenheter, eller göra det möjligt för internetgemenskapen att tillhandahålla personlig eller affärsrelaterad information. Google+ gör det möjligt för användare av det sociala nätverket att skapa privata profiler, ladda upp foton och skapa nätverk genom vänförfrågningar.

Det företag som driver Google+ är Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irland.

Vid varje uppringning till en av de enskilda sidorna på denna webbplats som drivs av den registeransvarige och på vilken en Google+-knapp har integrerats, laddar webbläsaren på den registrerades informationstekniska system automatiskt ner en visning av motsvarande Google+-knapp från Google genom respektive Google+-knappkomponent. Under detta tekniska förfarande får Google kännedom om vilken specifik undersida på vår webbplats som den registrerade besökte. Mer detaljerad information om Google+ finns under https://developers.google.com/+/.

Om den registrerade samtidigt är inloggad på Google+ känner Google vid varje uppringning av vår webbplats av den registrerade och under hela vistelsen på vår webbplats igen vilka specifika undersidor på vår webbplats som den registrerade har besökt. Denna information samlas in via Google+-knappen och Google jämför den med det respektive Google+-konto som är kopplat till den registrerade.

Om den registrerade klickar på Google+-knappen som är integrerad på vår webbplats och därmed ger en Google+ 1-rekommendation, tilldelar Google denna information till den registrerades personliga Google+-användarkonto och lagrar personuppgifterna. Google lagrar den registrerades Google+ 1-rekommendation och gör den tillgänglig för allmänheten i enlighet med de villkor som den registrerade har godkänt i detta avseende. Därefter lagras och bearbetas en Google+ 1-rekommendation som den registrerade har gett på denna webbplats tillsammans med andra personuppgifter, t.ex. det Google+-kontonamn som den registrerade använder och det lagrade fotot, i andra Google-tjänster, t.ex. i sökmotorresultaten i Googles sökmotor, i den registrerades Google-konto eller på andra ställen, t.ex. på webbsidor eller i samband med annonser. Google kan också koppla samman besöket på denna webbplats med andra personuppgifter som lagras hos Google. Google registrerar vidare denna personliga information i syfte att förbättra eller optimera de olika Google-tjänsterna.

Genom Google+-knappen får Google information om att den registrerade besökt vår webbplats, om den registrerade vid tidpunkten för uppringningen till vår webbplats är inloggad på Google+. Detta sker oavsett om den registrerade klickar eller inte klickar på Google+-knappen.

Om den registrerade inte vill överföra personuppgifter till Google kan han eller hon förhindra en sådan överföring genom att logga ut från sitt Google+-konto innan han eller hon ringer upp vår webbplats.

Ytterligare information och Googles bestämmelser om dataskydd kan hämtas på https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. Fler hänvisningar från Google om Google+ 1-knappen kan hämtas under https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

 

11. Dataskyddsbestämmelser om tillämpningen och användningen av Google-AdWords

 

På denna webbplats har den registeransvarige integrerat Google AdWords. Google AdWords är en tjänst för internetannonsering som gör det möjligt för annonsören att placera annonser i Googles sökmotorresultat och i Googles annonsnätverk. Google AdWords gör det möjligt för en annonsör att i förväg definiera specifika sökord med hjälp av vilka en annons i Googles sökresultat endast då visas, när användaren använder sökmotorn för att få fram ett sökresultat som är relevant för sökordet. I Googles annonsnätverk distribueras annonserna på relevanta webbsidor med hjälp av en automatisk algoritm som tar hänsyn till de tidigare definierade nyckelorden.

Driftsbolaget för Google AdWords är Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irland.

Syftet med Google AdWords är att främja vår webbplats genom att inkludera relevant reklam på tredje parters webbplatser och i sökmotorns resultat från sökmotorn Google samt genom att inkludera reklam från tredje part på vår webbplats.

Om en registrerad person når vår webbplats via en Google-annons, lagras en konverteringscookie i den registrerades informationstekniska system via Google. Definitionen av cookies förklaras ovan. En konverteringscookie förlorar sin giltighet efter 30 dagar och används inte för att identifiera den registrerade. Om cookien inte har löpt ut används konverteringscookien för att kontrollera om vissa undersidor, t.ex. kundvagnen från ett onlinebutikssystem, har anropats på vår webbplats. Genom konverteringscookien kan både Google och den personuppgiftsansvarige förstå om en person som nådde en AdWords-annons på vår webbplats genererade försäljning, det vill säga genomförde eller avbröt en försäljning av varor.

De uppgifter och den information som samlas in genom användningen av konverteringscookien används av Google för att skapa besöksstatistik för vår webbplats. Denna besöksstatistik används för att fastställa det totala antalet användare som har fått tillgång till AdWords-annonser för att fastställa hur framgångsrik eller misslyckad varje AdWords-annons är och för att optimera våra AdWords-annonser i framtiden. Varken vårt företag eller andra Google AdWords-annonsörer får information från Google som skulle kunna identifiera den registrerade.

 

I konverteringscookien lagras personlig information, t.ex. de internetsidor som den registrerade besökt. Vid varje besök på våra internetsidor överförs personuppgifter, inklusive IP-adressen för den internetåtkomst som den registrerade använder, till Google i USA. Dessa personuppgifter lagras av Google i USA. Google kan överföra dessa personuppgifter som samlats in genom det tekniska förfarandet till tredje part.

Den registrerade kan när som helst förhindra att cookies sätts av vår webbplats, enligt ovan, genom en motsvarande inställning i den webbläsare som används och på så sätt permanent neka till att cookies sätts. En sådan inställning av webbläsaren skulle också hindra Google från att placera en konverteringscookie i den registrerades informationstekniska system. Dessutom kan en cookie som Google AdWords har ställt in när som helst raderas via webbläsaren eller andra programvaror.

Den registrerade har möjlighet att motsätta sig Googles intressebaserade annonsering. Därför måste den registrerade från varje webbläsare som används gå in på länken www.google.de/settings/ads och göra de önskade inställningarna.

Ytterligare information och Googles tillämpliga bestämmelser om dataskydd finns på https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

 

12. Dataskyddsbestämmelser om tillämpning och användning av LinkedIn

 

Den registeransvarige har integrerat komponenter från LinkedIn Corporation på denna webbplats. LinkedIn är ett webbaserat socialt nätverk som gör det möjligt för användare med befintliga affärskontakter att ansluta sig och skapa nya affärskontakter. Över 400 miljoner registrerade personer i mer än 200 länder använder LinkedIn. LinkedIn är således för närvarande den största plattformen för affärskontakter och en av de mest besökta webbplatserna i världen.

LinkedIns operativa bolag är LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, UNITED STATES. För integritetsfrågor utanför USA ansvarar LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland.

Vid varje uppringning till en av de enskilda sidorna på denna webbplats, som drivs av den registeransvarige och på vilken en LinkedIn-komponent (LinkedIn-plugin) har integrerats, uppmanas webbläsaren på den registrerades informationstekniska system automatiskt att ladda ner en visning av motsvarande LinkedIn-komponent från LinkedIn. Ytterligare information om LinkedIn-plugin finns på https://developer.linkedin.com/plugins. Under detta tekniska förfarande får LinkedIn kunskap om vilken specifik undersida på vår webbplats som den registrerade besökte.

Om den registrerade samtidigt är inloggad på LinkedIn upptäcker LinkedIn vid varje uppringning till vår webbplats av den registrerade - och under hela vistelsen på vår webbplats - vilken specifik undersida på vår webbplats som den registrerade besökte. Denna information samlas in via LinkedIn-komponenten och är kopplad till den registrerades respektive LinkedIn-konto. Om den registrerade klickar på en av de LinkedIn-knappar som är integrerade på vår webbplats tilldelar LinkedIn denna information till den registrerades personliga LinkedIn-användarkonto och lagrar personuppgifterna.

LinkedIn får information via LinkedIn-komponenten om att den registrerade har besökt vår webbplats, förutsatt att den registrerade är inloggad på LinkedIn vid tidpunkten för uppringningen till vår webbplats. Detta sker oavsett om personen klickar på LinkedIn-knappen eller inte. Om en sådan överföring av information till LinkedIn inte är önskvärd för den registrerade kan han eller hon förhindra detta genom att logga ut från sitt LinkedIn-konto innan uppringningen till vår webbplats görs.

 

LinkedIn ger under https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls möjlighet att avregistrera sig från e-postmeddelanden, sms-meddelanden och riktade annonser samt möjlighet att hantera annonsinställningar. LinkedIn använder också dotterbolag som Eire, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua och Lotame. Inställningen av sådana cookies kan nekas på https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. LinkedIns tillämpliga sekretesspolicy finns under https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIns cookiepolicy finns på https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

 

14. Rättslig grund för behandlingen

 

Art. 6(1) lit. a GDPR tjänar som rättslig grund för behandlingar för vilka vi erhåller samtycke för ett specifikt behandlingsändamål. Om behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part, vilket är fallet t.ex. när behandlingsåtgärder är nödvändiga för att leverera varor eller tillhandahålla någon annan tjänst, grundar sig behandlingen på artikel 6.1 lit. b GDPR. Detsamma gäller för sådan behandling som är nödvändig för att genomföra åtgärder före avtalstillfället, till exempel vid förfrågningar om våra produkter eller tjänster. Om vårt företag är föremål för en rättslig förpliktelse som kräver behandling av personuppgifter, t.ex. för att uppfylla skattemässiga skyldigheter, grundar sig behandlingen på art. 6(1) lit. c GDPR. I sällsynta fall kan behandlingen av personuppgifter vara nödvändig för att skydda den registrerades eller en annan fysisk persons vitala intressen. Detta skulle till exempel vara fallet om en besökare skadar sig i vårt företag och hans namn, ålder, sjukförsäkringsuppgifter eller andra vitala uppgifter måste överlämnas till en läkare, ett sjukhus eller en annan tredje part. Då skulle behandlingen baseras på art. 6(1) lit. d GDPR. Slutligen kan behandlingen baseras på artikel 6.1 f i GDPR. Denna rättsliga grund används för behandlingar som inte omfattas av någon av de ovan nämnda rättsliga grunderna, om behandlingen är nödvändig för de legitima intressen som vårt företag eller en tredje part har, utom i de fall då dessa intressen åsidosätts av den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter som kräver skydd av personuppgifter. Sådana behandlingar är särskilt tillåtna eftersom de har nämnts särskilt av den europeiska lagstiftaren. Han ansåg att ett legitimt intresse kunde antas om den registrerade är en kund till den registeransvarige (skäl 47, andra meningen i dataskyddsförordningen).

 

15. De legitima intressen som den personuppgiftsansvarige eller en tredje part eftersträvar.

 

När behandlingen av personuppgifter grundar sig på artikel 6.1 lit. f GDPR är vårt legitima intresse att bedriva vår verksamhet till förmån för alla våra anställdas och aktieägares välbefinnande.

 

16. Period under vilken personuppgifterna kommer att lagras

 

Det kriterium som används för att fastställa lagringsperioden för personuppgifter är respektive lagstadgad lagringsperiod. Efter utgången av denna period raderas motsvarande uppgifter rutinmässigt, så länge de inte längre är nödvändiga för att fullgöra avtalet eller inleda ett avtal.

 

17. Tillhandahållande av personuppgifter som ett lagstadgat eller avtalsenligt krav; krav som är nödvändigt för att ingå ett avtal; den registrerades skyldighet att tillhandahålla personuppgifterna; eventuella konsekvenser av att inte tillhandahålla sådana uppgifter.

 

Vi förtydligar att tillhandahållandet av personuppgifter delvis krävs enligt lag (t.ex. skattebestämmelser) eller också kan vara ett resultat av avtalsbestämmelser (t.ex. information om avtalspartnern). Ibland kan det vara nödvändigt för att ingå ett avtal att den registrerade lämnar personuppgifter till oss, som sedan måste behandlas av oss. Den registrerade är till exempel skyldig att förse oss med personuppgifter när vårt företag tecknar ett avtal med honom eller henne. Om personuppgifterna inte lämnas ut skulle detta få till följd att avtalet med den registrerade inte kan ingås. Innan den registrerade lämnar personuppgifter måste den registrerade kontakta någon anställd. Den anställde klargör för den registrerade om tillhandahållandet av personuppgifterna krävs enligt lag eller avtal eller är nödvändigt för att ingå avtalet, om det finns en skyldighet att tillhandahålla personuppgifterna och konsekvenserna av att inte tillhandahålla personuppgifterna

 

 

 

Vill du ha ett samråd?

 

Kontakta oss:

info@coordt.com

eller ring oss:

+46-721-988267

Mån-Fre kl. 09:00 – 18:00 (svensk tid)

 

COORDT Lednings-System AB

Hasselvägen 2

576 95 Stockaryd

Sverige

Tel.: +46-721-988267

Webb: www.coordt.com

Organisationsnummer: 559403-0529

MOMS ID: SE559403052901

DESIGN BY MFK-PARTNER  |  2019 MFK-PARTNER.DE